بذر خیار گلخانه سیب سبز

مهندس بهروز جوادی: ۰۲۶۳۶۷۰۲۰۱۴ - ۰۹۱۲۵۰۲۸۶۱۴

خیار گلخانه ای ردیفنوکالانام کالاشرکت/کشور تولید کننده نوع بسته بندی 1بذر خیار گلخانه ایسلطانا مریکاPSپاکت 500عددی 2بذر خیار گلخانه ایسوپر سلطان(اکسترم)امریکا Seminisپاکت 500عددی 3بذر خیار گلخانه ایمیر سلطانامریکا PSپاکت 500عددی 4بذر خیار گلخانه ایروباه 2007امریکا PSپاکت 500عددی 5بذر خیار گلخانه اینامبروانامریکا PSپاکت 500عددی 6بذر خیار گلخانه ایاور گرینامریکا Seminisپاکت 500عددی 7بذر خیار گلخانه ای کشمیر آمریکا PSپاکت 500عددی 8بذر خیار گلخانه ایاستوریا امریکا PSپاکت 500عددی 9بذر خیار گلخانه ایPS4امریکا Seminisپاکت 500عددی 10بذر خیار گلخانه ایاسترومهلند De Ruiterپاکت 500عددی 11بذر خیار گلخانه ایشاهینهلند De Ruiterپاکت 500عددی 12بذر خیار گلخانه ایگرین مجیکهلند De Ruiterپاکت 500عددی 13بذر خیار گلخانه ایدانیتوهلند De Ruiterپاکت 500عددی 14بذر خیار گلخانه اینسیمهلند De Ruiterپاکت 500عددی 15بذر خیار گلخانه اینگینهلند Enza Zadenپاکت 500عددی 16بذر خیار گلخانه ایناگینهلند Enza Zadenپاکت 500عددی 17بذر خیار گلخانه ایفادیاهلند Enza Zadenپاکت 500عددی 18بذر خیار گلخانه ایخسیبهلند Rijk Zadenپاکت 500عددی 19بذر خیار گلخانه ایسالوادور -Salvadoreژاپن Tokitaپاکت 500عددی 20بذر خیار گلخانه ایجمسین -Jasmineژاپن Tokitaپاکت 500عددی 21بذر خیار گلخانه ایسینا 189F1امریکا Seminisپاکت 500عددی

مهندس بهروز جوادی

خوزستان > اندیمشک

۰۲۶۳۶۷۰۲۰۱۴ - ۰۹۱۲۵۰۲۸۶۱۴

Email

تعداد بازدید: ۳۷۲۷

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۵۰۸۶۳۱